THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐỒ BỘ LÝ NGUYỄN

THỢ MAY

THỢ MAY

Bậc Nghề 3/7

NHÂN VIÊN XUẤT SẮT NĂM